Consignor OnPremises integrasjon

Oppsett og konfigurasjon av Consignor integrasjon med BxLogistics Pro

Denne manualen tar for seg oppsettet som skal til for å få Consignor On-premises integrasjonen til å fungere.

Consignor må installeres og konfigureres riktig av Consignor leverandør før BxSoftware eller du som nå leser manualen setter opp integrasjon mellom BxEngine og Consignor.

Manual oppdateres fortløpende etterhvert som det kommer på flere parametere, ERP osv.

Innholdsfortegnelse

 1. Forberedelser
 2. Oppsett - BxAdmin
  1. Configuration - Client config
  2. Sporingsnummer
  3. Rapportere tilbake pris
  4. Vise fraktvalg på terminal
  5. Printproxy - Dumpe filer til andre servere utenfor nettverket
 3. SQL Integration
  1. Picking - Pickinglist
 4. Oppsett - Consignor
  1. Location, Actor og Carriers
  2. Import Setup
  3. Import - Carrier PreSettings (legge til fraktvalg)
  4. Export Setup
 5. Oppsett - Terminaler
 6. Oppsett - ERP spesifikt
  1. Visma Global
  2. Visma Business
  3. Visma.net
  4. Uni Micro

Forberedelser
Installasjon

Det er nødvendig at Consignor er klart før man gjør noe med integrasjonen. Installasjon og nødvendig grunn-oppsett av Consignor fikser Consignor leverandør. Printere må også være ferdig satt opp og konfigurert i forveien. Oppsett av integrasjon mellom BxEngine og Consignor må foregå på Consignor server, ikke klient. Dette for å unngå problemer som kan dukke opp på f.eks. lager-pc hvor klienten vanligvis er installert. Ikke alle klienter har nødvendige tilganger til oppsett man trenger for BxEngine ↔ Consignor integrasjon. For å se om man er på Consignor klient eller server kan man sjekke i Consignor → Edit → Server connection, der skal det stå et servernavn. Servernavnet er riktig server/PC å justere oppsettet på.

Flere selskaper/integrasjoner?

Er det flere selskaper/integrasjoner involvert på samme Consignor server kan det være lurt å sette opp egen Location eller Actor i Consignor for BxSoftware integrasjonen. Dette bør dere sette opp sammen med Consignor først. Vårt oppsett vil oftest ikke være kompatibelt med andre tredjeparters oppsett. Har selskapet allerede en egen Location er det beste å opprette en ny Actor under Location så man får samlet alt relatert til det selskapet under et sted.

Filområde

Hvor skal filene dumpes (BxEngine dumper), hvor skal filene leses fra (Consignor leser) og senere flyttes til (Consignor flytter)? Som standard oppretter vi f.eks. bare en mappe slik: C:\BxSoftware\Consignor\import\addedimport er hvor filene dumpes til av BxEngine og leses av Consignor, added er mappen Consignor flytter filen til ved innlesning. Hvis BxEngine skal dumpe filer til en annen maskin, har man to muligheter. Enten kan BxEngine settes opp med en servicebruker med tilgang til filområdet, eller man kan installere BxSmartPrintPro der.

I tilfeller der filserver ikke er på nettverket til BxEngine serveren må BxSmartPrintPro installeres som en proxy.

Nettverk

Hvis BxEngine og Consignor ligger installert på hver sin server er det nødvendig at servere kan kommunisere med hverandre. Dette må settes opp i forveien av dere/IT.

Leveringsmåter på håndterminal

Man må finne ut av hvilke leveringsmåter man ønsker å benytte seg av fra håndterminalen. F.eks., skal dere bruke Bring Bedrift, over natt, Schenker Parti, Schenker stykk osv. Dette setter man opp i Consignor senere.

ERP System

I ERP systemet må det klargjøres for hvilke leveringsmåter man skal bruke/ha tilgjengelig på håndterminalen. F.eks. Bring bedriftspakke, Schenker stykk/parti osv. som nevnt under "Leveringsmåter på håndterminal". Dette må legges inn i leveringsmåter i ERP systemet. 
Visma Business, Visma Global og Visma.net er blant ERP systemene som har eget oppsett for leveringsmåter.

Kontrollkode

Consignor krever kontrollkoder for en del av oppsettet. Metoden for å finne riktig kontrollkode får dere av Consignor support, eventuelt oss, hvis dere ikke kjenner til dette selv. 

 

Oppsett - BxAdmin

Configuration > Client config

Det første man må justere på er oppsettet under Configuration → Client Profiles

For On-premises trengs dette:
Area: consignor

enabled = true - Aktiverer Consignor integrasjonen.
offline = true - Må aktiveres for On-premises.
filepath = filsti for import mappen.

Sporingsnummer

Hvis man i tillegg ønsker å rapportere tilbake sporingsnummer må man justere dette under Client Profiles → Area: consignor:
exportfilepath = filsti
 for export mappen - Se mer under Export Setup.
waitforconsignor = tid i sekunder man setter for å vente på Consignor. Bør holde med mellom 10-15 sekunder.

Neste som må justeres er Export to ERP → pickinglist: create
SourceField = shipmenttrackingid, Destination = ønsket felt i ERP systemet, Enabled: Ja.
Uni micro benytter UP_IMPORTTRIGGER.tracknr for Destination, husk å vise ekstra kolonne og aktiver "Import just one line" kolonnen, dette er et parameter som må aktiveres pr. "UP_IMPORTTRIGGER" felt (gjelder mao kun for Uni integrasjon).
Visma.net, Visma Global og Visma Business har ingen standard felter for dette, så det er opp til kunden hvor det er ønskelig å legge til dette nummeret.

Rapportere tilbake pris

Det er og mulig å rapportere tilbake pris til ERP. Under Client Profiles → Area: consignor må man aktivere det samme som for sporingsnummer, exportfilepath og waitforconsignor. 

For fraktlinje: Legg til produktnummer for frakt i freightproductno. Er det ønskelig å legge til en viss prosent på prisen kan man også bruke freightcostfactor for dette ved å legge inn f.eks. 1.10 for å legge 10% på fraktprisen. 
Export to ERP → pickinglist: addproduct → aktiver lines.price og eventuelt endre Destination feltet til korrekt felt i ERP hvis dere bruker noe annet enn det som står der som standard.

Shipmentprice1 og shipmentprice2 kan erstatte lines.price, disse er knyttet til Price1 og Price2 i Consignor. Lines.price er alltid Price1.

For fraktpris på ordrehode: mer kommer her

Vise fraktvalg på terminal

For at fraktmetode/valg skal bli synlig på håndholdt enhet:
Area: pickinglist
deliverymethod = true
shipment = true
packagedetails = true - Denne er true som standard. Kontrollerer valg for størrese og vekt pr. pakke.

Printproxy - dumpe filer til andre servere utenfor nettverket

For å dumpe consignorfiler til annen server, f.eks. hvis man ikke har mulighet for direkte kobling mellom ERP og Consignor server:
Area: consignor

printproxy= xxxxx - Companycode for BxSmartPrintPro.
printproxylicensekey= x-x-x-x - Lisensnøkkelen til BxSmartPrintPro.

 

SQL Integration

Delivery Methods

Spørringen ligger som standard under SQL Integration -> Pickinglist -> Delivery Methods. SQL kolonnene våre benyttes slik: deliverymethod er ID fra ERP, deliverymethodname er navnet fra ERP - blir synlig på terminal, externalid er ID vi sender videre til Consignor, er lik ID fra ERP med mindre man ønsker gjøre om til en 0 hvis vi ikke skal trigge utskrift fra Consignor, typisk "Hente selv" fraktvalg.

Her har vi lagt på "case when <deliverymethod> = <deliverymethod-spesifikk_id> then 0 else <deliverymethod> end externalid".
Trenger man ikke hente selv valg etc. holder det med "<deliverymethod> as externalid".

Vi har også lagt på "where <deliverymethod> in (1,2,3,osv.)". Denne legges til hvis man i ERP systemet har flere valg enn man ønsker å få synlig på terminal. La oss si du kun ønsker "Henter selv", "Bring Express" og "Schenker", men har 10++ andre valg i tillegg som ikke skal være synlig på terminal. Da legger du til "where <deliverymethodin (1,2,3)" i spørring hvor f.eks. 1 er "Henter selv", 2 er "Bring Express" og 3 er "Schenker".
For Visma Business finnes det også flere språkvalg for de forskjellige metodene, det kan være de er satt opp med samme ID. Det vil føre til duplikatvalg på terminal. Aktiver i så fall "and lang = 47" for å benytte valg knyttet til norsk språk (eventuelt annen ID relatert til ønskelig språk).

Visma Business SQL

select
txtno deliverymethod,
txt deliverymethodname,
-- case -- disse tre linjene aktiveres med korrekt txtno nr
-- when txtno = 1 then 0 -- hvis det finnes et "henter selv" valg
-- else txtno end externalid
txtno externalid
from
txt
where
txttp = 5
-- and lang = 47 -- enables for norsk språk hvis lev.metode nr dupliseres
-- and txtno in (1,2,3,4) -- enables med ønskede metoder knyttet til txtno
order by
deliverymethodname
Visma Global SQL

select
deliverymethodsno deliverymethod,
name deliverymethodname,
-- case -- samme som forklart i Business spørring
-- when deliverymethodsno = 1 then 0
-- else deliverymethodsno end externalid
deliverymethodsno externalid
from
deliverymethods
--where
-- deliverymethodsno in (1,2,3)
order by
deliverymethodname
Visma.net SQL (data hentes fra BxEngine databasen, importert fra Visma)

select
deliverymethod,
deliverymethodname,
case
when deliverymethod = 'HENTER SELV' then '0'
else deliverymethod end externalid
from
BxDeliverymethod
where
deliverymethod in ('HENTER SELV','BRING','SCHENKER') --disse tre fraktvalg er eksempel

Finnes det ikke eget oppsett/tabeller for frakt i ERP systemet kan man også bruke Union select pr. fraktvalg i spørringen vår. Se eksempel under.

select
1 deliverymethod,
'Henter selv' deliverymethodname,
0 externalid
union
select
2 deliverymethod,
'Bring Express' deliverymethodname,
2 externalid
union
select
3 deliverymethod,
'Schenker' deliverymethodname,
3 externalid

Picking > Pickinglist

For at nødvendig informasjon skal komme ut på etikettene fra Consignor, slikt som adresse, telefonnummer osv. må man legge til de manglende feltene i Picking → Pickinglist spørringen.
Dette er gyldige felter vi sender fra terminal:

Consignee = våre kolonnenavn:
Number = customerno (kundenummer)
Name = delname (kundenavn)
Address1 = deladdress (leveringsadresse 1)
Address2 = deladdress2 (leveringsadresse 2)
PostCode = delpostcode (postkode)
City = delcity (poststed)
Country = delcountry (land)
Email = delmail (epost)
Mobile = delmobile (mobiltelefon)
Phone = delphone (telefon)

Referanser = våre kolonnenavn:
Consignee = yourref (kundens referanse)
Consignor = delref (leverings referanse)

Hvis man ønsker å automatisk velge en fast leveringsmetode slik at man slipper velge fra listen i BxMobile kan man også legge inn kolonnen deliverymethods. Da velger man IDen til leveringsmetoden fra DeliveryMethods spørringen og legger inn foran for å hardkode en fast leveringsmetode, eller så kan man ta en case when then etc. om det finnes felter i ERPet som bestemmer hvilken leveringsmetode ordren skal ha, så velges dette automatisk på terminalen.

Eksempelspørring mot Visma Business. Spørring kan justeres/legge til flere kolonner, hente ut data osv. etter kundens egne preferanser i forhold til disse feltene, så lenge Consignor godtar adressene osv.

Visma Busines: Picking -> Pickinglist

select
...
act.custno customerno,
act.nm delname,
act.ad1 deladdress,
act.ad2 deladdress2,
act.pno delpostcode,
act.parea delcity,
'NO' delcountry,
act.mailad delmail,
act.phone delphone,
...
from
...

Oppsett - Consignor

Location, Actor og Carriers

Trykk Setup, velg riktig Location eller Actor. Her har vi brukt Location for Export/Import Setup. I deres tilfelle kan det være Actor er mer riktig å bruke. Pass på at dette finnes: carrier (f.eks. Bring/Schenker) → subcarrier (f.eks. Pakker/Partigods/Stykkgods) → product (f.eks. Bedriftspakke/Bedriftspakke ekspress over natt/På døren, Partigods/Stykkgods). Dette må settes opp pr. leveringsmåte – "product" er da leveringsmåten dere får valgt på håndterminal.

OppsettConsignorLocActCar

Import Setup

Se vedlagte filer, last ned disse først.
ImportMapping.ini

ImportSetup.ini

List Files > Add

Høyreklikk i hvitt felt → List files... → Add → tast inn Consignor kontrollkode → OK → Velg vedlagte import.ini filer → Open → Får du spørsmål om du vil overskrive filer da de finnes fra før, trykk Yes → Close. Alt OK.

ListFilesAdd1 
ListFilesAdd2

Import > Import Source

Høyreklikk Import Setup → Open, velg Import Source fanen. Her passer du på at Import Active er aktiv. I vårt standard oppsett ligger nødvendige mapper slik: C:\BxSoftware\Consignor\import\added. Dette kan du velge å legge et annet sted, så lenge import og added mappene ligger slik de skal ligge. Move to folder skal alltid være added mappen. Pass på at disse mappene opprettes før/etter oppsett.

ImpSource1

Import > Import Setup

Import Setup fanen ser slik ut. Det kan være F21 og F22 må endres hvis <mer info kommer her>. Ellers kan de være Unknown->Unknown.

ImpSetup1

Import > Carrier PreSettings

I Carrier PreSettings fanen legger du opp de forskjellige leveringsmetodene som skal være tilgjengelig på håndterminal. Her har vi f.eks. lagt opp de forskjellige Bring og Schenker oppsettene fra Location, Actor og Carriers. Her velger dere kun Carriers som skal være tilgjengelig på håndterminal. Trykk New, legg inn Carrier code, Enabled Carriers, Enabled SubCarriers, Enabled Products og aktiver Autoprint labels → OK. Trykk så OK igjen for å lagre/lukke siden.

Carrier code henter du fra BxAdmin → SQL integration → DeliveryMethods spørring → deliverymethod tabell (kjør spørring for å se resultater). Noen ERP systemer benytter navn i stedet for tall for ID i Carrier Code feltet, så vær obs på dette. Da legger dere bare inn navnet i stedet for tallet. Visma.net er et av systemene som benytter navn.

ImpCarPreSet1

ImpCarPreSet2

Export Setup

Export oppsettet legger man kun opp hvis det er behov for å rapportere tilbake pris og/eller sporingsinformasjon.

Se vedlagte filer, last ned disse. De legges inn på samme måte som man la inn Import Setup filene.

ExportFields.ini

ExportSetup.ini

List Files > Add

Høyreklikk i hvitt felt → List files... → Add → tast inn Consignor kontrollkode → OK → Velg vedlagte export.ini filer → Open → Får du spørsmål om du vil overskrive filer da de finnes fra før, trykk Yes → Close. Alt OK.

ListFilesAdd3

ListFilesAdd4

Export > General

Høyreklikk Export Setup → Open. I General fanen må Export active og Active at submit være på. Pass også på at filsti er korrekt. Vårt standard filsti oppsett er C:\BxSoftware\Consignor\export.

ExpGen1

Oppsett - Terminaler

Se Oppsett - BxAdmin først.
Etter oppsett er justert i BxAdmin kan man trykke Oppsett → Innstillinger i BxMobile eller F9 tast på terminal for å laste ned innstillinger.

Oppsett - ERP spesifikt

Visma Global

Visma Business

Visma.net

Sporingsnummer

Uni Micro